About East Midlands Tai Chi Chi KungChi Kung


The main forms of Chi Kung we practice are:

Wudang Shen Quan Qigong ('Wudang Chi Kung')

Xing Qigong ('Clear Mind' Chi Kung)

Liangong Qigong

- Symptoms and exercises (illustrated)

Tai Yi Shen Qigong

-Tai Yi Shen Qigong video footage illustrated by Debbie and George

'13 words' Qigong

Shanghai Nei Yuan Gong